முக்கிய

அலை வழிகாட்டி ஆய்வு

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 22-33GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA34-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 22-33GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA34-8

  திRM-WPA34-8இருந்து 22GHz முதல் 33GHz வரை இயங்கும் WR-34 ஆய்வு ஆண்டெனா ஆகும்.ஆண்டெனா 8 dBi பெயரளவு ஆதாயத்தையும் E-Plane இல் 115 டிகிரி வழக்கமான 3dB பீம் அகலத்தையும் H-Plane இல் 60 டிகிரி வழக்கமான 3dB அகலத்தையும் வழங்குகிறது.ஆண்டெனா நேரியல் துருவப்படுத்தப்பட்ட அலைவடிவங்களை ஆதரிக்கிறது.இந்த ஆண்டெனாவின் உள்ளீடு UG-1530/U விளிம்புடன் கூடிய WR-34 அலை வழிகாட்டி ஆகும்.

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 26.5-40GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA28-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 26.5-40GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA28-8

  திRM-WPA28-8கா-பேண்ட் ஆய்வு ஆண்டெனா 26.5GHz முதல் 40GHz வரை செயல்படும்.ஆண்டெனா 8 dBi பெயரளவு ஆதாயத்தையும் E-Plane இல் 115 டிகிரி வழக்கமான 3dB பீம் அகலத்தையும் H-Plane இல் 60 டிகிரி வழக்கமான 3dB அகலத்தையும் வழங்குகிறது.ஆண்டெனா நேரியல் துருவப்படுத்தப்பட்ட அலைவடிவங்களை ஆதரிக்கிறது.இந்த ஆண்டெனாவின் உள்ளீடு UG-599/U விளிம்புடன் கூடிய WR-28 அலை வழிகாட்டி ஆகும்.

  ____________________________________________________________

  கையிருப்பில்: 2 துண்டுகள்

 • Waveguide Probe ஆண்டெனா 8 dBi Typ.Gain, 33-50GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA22-8

  Waveguide Probe ஆண்டெனா 8 dBi Typ.Gain, 33-50GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA22-8

  திRM-WPA22-8இருந்து 33GHz முதல் 50GHz வரை செயல்படும் Q-பேண்ட் ஆய்வு ஆண்டெனா ஆகும்.ஆண்டெனா 8 dBi பெயரளவு ஆதாயத்தையும் E-Plane இல் 115 டிகிரி வழக்கமான 3dB பீம் அகலத்தையும் H-Plane இல் 60 டிகிரி வழக்கமான 3dB அகலத்தையும் வழங்குகிறது.ஆண்டெனா நேரியல் துருவப்படுத்தப்பட்ட அலைவடிவங்களை ஆதரிக்கிறது.இந்த ஆண்டெனாவின் உள்ளீடு ஒரு UG-383/U விளிம்புடன் கூடிய WR-22 அலை வழிகாட்டி ஆகும்.

  ____________________________________________________________

  கையிருப்பில்: 2 துண்டுகள்

 • Waveguide Probe ஆண்டெனா 8 dBi Typ.Gain, 40-60GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA19-8

  Waveguide Probe ஆண்டெனா 8 dBi Typ.Gain, 40-60GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA19-8

  திRM-WPA19-840GHz முதல் 60GHz வரை இயங்கும் U-பேண்ட் ஆய்வு ஆண்டெனா ஆகும்.ஆண்டெனா 8 dBi பெயரளவு ஆதாயத்தையும் E-Plane இல் 115 டிகிரி வழக்கமான 3dB பீம் அகலத்தையும் H-Plane இல் 60 டிகிரி வழக்கமான 3dB அகலத்தையும் வழங்குகிறது.ஆண்டெனா நேரியல் துருவப்படுத்தப்பட்ட அலைவடிவங்களை ஆதரிக்கிறது.இந்த ஆண்டெனாவின் உள்ளீடு UG-383/UM ஃபிளேன்ஜ் கொண்ட WR-19 அலை வழிகாட்டி ஆகும்.

  ____________________________________________________________

  கையிருப்பில்: 2 துண்டுகள்

 • Waveguide Probe ஆண்டெனா 8 dBi Typ.Gain, 50-75GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA15-8

  Waveguide Probe ஆண்டெனா 8 dBi Typ.Gain, 50-75GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA15-8

  திRM-WPA15-850GHz முதல் 75GHz வரை செயல்படும் V-பேண்ட் ஆய்வு ஆண்டெனா ஆகும்.ஆண்டெனா 8 dBi பெயரளவு ஆதாயத்தையும் E-Plane இல் 115 டிகிரி வழக்கமான 3dB பீம் அகலத்தையும் H-Plane இல் 60 டிகிரி வழக்கமான 3dB அகலத்தையும் வழங்குகிறது.ஆண்டெனா நேரியல் துருவப்படுத்தப்பட்ட அலைவடிவங்களை ஆதரிக்கிறது.இந்த ஆண்டெனாவின் உள்ளீடு UG-385/U விளிம்புடன் கூடிய WR-15 அலை வழிகாட்டி ஆகும்.

  ____________________________________________________________

  கையிருப்பில்: 3 துண்டுகள்

 • Waveguide Probe ஆண்டெனா 8 dBi Typ.Gain, 60-90GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA12-8

  Waveguide Probe ஆண்டெனா 8 dBi Typ.Gain, 60-90GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA12-8

  திRM-WPA12-860GHz முதல் 90GHz வரை செயல்படும் F-Band probe ஆண்டெனா ஆகும்.ஆண்டெனா 8 dBi பெயரளவு ஆதாயத்தையும் E-Plane இல் 115 டிகிரி வழக்கமான 3dB பீம் அகலத்தையும் H-Plane இல் 60 டிகிரி வழக்கமான 3dB அகலத்தையும் வழங்குகிறது.ஆண்டெனா நேரியல் துருவப்படுத்தப்பட்ட அலைவடிவங்களை ஆதரிக்கிறது.இந்த ஆண்டெனாவின் உள்ளீடு UG-387/UM ஃபிளேன்ஜ் கொண்ட WR-12 அலை வழிகாட்டி ஆகும்.

  ____________________________________________________________

  கையிருப்பில்: 3 துண்டுகள்

 • Waveguide Probe ஆண்டெனா 8 dBi Typ.Gain, 75-110GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA10-8

  Waveguide Probe ஆண்டெனா 8 dBi Typ.Gain, 75-110GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA10-8

  திRM-WPA10-8W-பேண்ட் ஆய்வு ஆண்டெனா 75GHz முதல் 110GHz வரை செயல்படும்.ஆண்டெனா 8 dBi பெயரளவு ஆதாயத்தையும் E-Plane இல் 115 டிகிரி வழக்கமான 3dB பீம் அகலத்தையும் H-Plane இல் 60 டிகிரி வழக்கமான 3dB அகலத்தையும் வழங்குகிறது.ஆண்டெனா நேரியல் துருவப்படுத்தப்பட்ட அலைவடிவங்களை ஆதரிக்கிறது.இந்த ஆண்டெனாவின் உள்ளீடு UG-387/UM ஃபிளேன்ஜ் கொண்ட WR-10 அலை வழிகாட்டி ஆகும்.

  ____________________________________________________________

  கையிருப்பில்: 2 துண்டுகள்

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 90-140GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA8-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 90-140GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA8-8

  திRM-WPA8-890GHz முதல் 140GHz வரை செயல்படும் F-Band probe ஆண்டெனா ஆகும்.ஆண்டெனா 8 dBi பெயரளவு ஆதாயத்தையும் E-Plane இல் 115 டிகிரி வழக்கமான 3dB பீம் அகலத்தையும் H-Plane இல் 60 டிகிரி வழக்கமான 3dB அகலத்தையும் வழங்குகிறது.ஆண்டெனா நேரியல் துருவப்படுத்தப்பட்ட அலைவடிவங்களை ஆதரிக்கிறது.இந்த ஆண்டெனாவின் உள்ளீடு UG-387/UM ஃபிளேன்ஜ் கொண்ட WR-8 அலை வழிகாட்டி ஆகும்.

  ____________________________________________________________

  கையிருப்பில்: 2 துண்டுகள்

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 110-170GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA6-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 110-170GHz அதிர்வெண் வரம்பு RM-WPA6-8

  திRM-WPA6-8110GHz முதல் 170GHz வரை இயங்கும் D-பேண்ட் ஆய்வு ஆண்டெனா ஆகும்.ஆண்டெனா 8 dBi பெயரளவு ஆதாயத்தையும் E-Plane இல் 115 டிகிரி வழக்கமான 3dB பீம் அகலத்தையும் H-Plane இல் 55 டிகிரி வழக்கமான 3dB அகலத்தையும் வழங்குகிறது.ஆண்டெனா நேரியல் துருவப்படுத்தப்பட்ட அலைவடிவங்களை ஆதரிக்கிறது.இந்த ஆண்டெனாவின் உள்ளீடு UG-387/UM ஃபிளேன்ஜ் கொண்ட WR-6 அலை வழிகாட்டி ஆகும்.

  ____________________________________________________________

  கையிருப்பில்: 2 துண்டுகள்

தயாரிப்பு தரவுத்தாள் பெறவும்